Ψηφιακό Άλμα-Ψηφιακό Βήμα

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ, για αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (υπολογιστές κτλ), προμήθεια λογισμικού, εφαρμογές μηχανογράφησης, δημιουργία ιστοσελίδας και e-shop, διαφήμιση σε facebook και google, αλλά και κάλυψη μισθολογικού κόστους εργαζόμενου.
Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις της χώρας μας με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην αναβάθμιση των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Αξιοποιήστε το πλούσιο χαρτοφυλάκιο της Globaltech & οργανώστε τις επόμενες προωθητικές σας ενέργειες:
Εμπορικές Επιχειρήσεις – Ξενοδοχεία – Εστιατόρια/Delivery – Γυμναστήρια
Ελαιοτριβεία – Γεωργικές Επιχειρήσεις – Parking – Βιβλιοπωλεία – Κοινόχρηστα
Καταστήματα Οπτικών – Κομμωτήρια/Κέντρα Αισθητικής – Μεταφορικές  – Συνεργεία
Στεγνοκαθαριστήρια – Πρατήρια Υγρών Καυσίμων – Κρεοπωλεία – Courier

Εξασφαλίστε την Οργάνωση και Ανάπτυξη των Πελατών σας & Προετοιμάστε τους Κατάλληλα για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση από το 2019: 

 • Ενσωματωμένο Εμπορικό Κύκλωμα
 • Κάλυψη Αναγκών Κάθε Κάθετου Κλάδου
 • Επέκταση Εφαρμογής Απαντώντας στις Αυξανόμενες Απαιτήσεις με την Προσθήκη Modules

«Ψηφιακός Μετασχηματισμός Υφιστάμενων ΜΜΕ: Ψηφιακό Βήμα»

 • Δημόσια χρηματοδότηση δράσης: 50.000.000,00€
 • Προϋπολογισμός έργων: ελάχιστο 5.000,00€ – μέγιστο 50.000,00€
 • Ποσοστά χρηματοδότησης: 50%
 • Διάρκεια υλοποίησης: 12 μήνες
 • Ψηφιακή αναβάθμιση κατά μία τουλάχιστον βαθμίδα
 • Τεκμηρίωση ιδίας συμμετοχής με βεβαίωση μέσου υπολοίπου επαγγελματικών λογαριασμών ή/και δάνειο
 • Ημερομηνία υποβολών από 11/06/2018 έως 02/10/2018
 •  

«Ψηφιακός Μετασχηματισμός Υφιστάμενων ΜΜΕ: Ψηφιακό Άλμα»

 • Δημόσια χρηματοδότηση δράσης: 50.000.000,00€
 • Προϋπολογισμός έργων: ελάχιστο 55.000,00€ – μέγιστο 400.000,00€
 • Ποσοστά χρηματοδότησης: έως 50%
 • Διάρκεια υλοποίησης: 18 μήνες
 • Ψηφιακή αναβάθμιση κατά δύο βαθμίδες
 • Τεκμηρίωση ιδίας συμμετοχής με βεβαίωση μέσου υπολοίπου επαγγελματικών λογαριασμών ή/και δάνειο, με αύξηση μετοχικού / εταιρικού κεφαλαίου με χρήση μετρητών, φορολογηθέντων αποθεματικών ή κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων κεφαλαίων της επιχείρησης
 • Ημερομηνία υποβολών από 11/06/2018 έως 02/10/2018
 •  

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις όλων των κλάδων οι οποίες για να συμμετέχουν θα πρέπει:

 • Να τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας και μέχρι 31/12/2017 να έχουν κλεισμένες τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.
 • Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον του 60%, της Ιδιωτικής Συμμετοχής
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας
 • Να εμφανίζουν τουλάχιστον ένα θετικό (μεγαλύτερο του μηδενός) αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων την τελευταία τριετία
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης
 •  

ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 55.000€ έως 400.000€. Η Δημόσια Επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50%. Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τις ακόλουθες δαπάνες:

 • Εξοπλισμός: Eξυπηρετητές (servers) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα ή εξυπηρετητής με το συνοδευτικό εξοπλισμό δικτύωσης με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS), Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/ και Ασύρματου Δικτύου & καλωδίωση, Routers, Switches, Firewalls, Bluetooth και Wi-Fi υποδομή, Ηλ. Υπολογιστές (Desktop/Laptop), Εξοπλισμός γραφείου (projectors, scaners, printers, κλπ), Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Bar code readers, Διαδραστικοί πίνακες, 3d printers, set top boxes κλπ)
 • Λογισμικό: Εφαρμογές γραφείου, antivirus κλπ, Ανάπτυξη/Αναβάθμιση ιστοσελίδας, Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop, Συμμετοχή σε Εγχώριες και Εξωχώριες Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces), είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή), είτε B2B /B2E (επιχείρηση προς επιχείρηση), Εφαρμογές διαχείρισης πιστώσεων (credit control management) ή/ και ηλεκτρονικών πληρωμών, Εξειδικευμένα προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου τύπου ERP, SCMS, WMS,PMS), Εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS κλπ), Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης, Λογισμικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση
 • Υπηρεσίες: Φιλοξενία (hosting, collocation κτλ.), Σύνδεση στο Διαδίκτυο, Υπηρεσίες Digital marketing (google ads, facebook ads), Παρουσία στα Social media, Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης, Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος, Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας, Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων, Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου
 • Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. 2410628896 ή μέσω email στο web@global-tech.gr